1. DEURE D’INFORMACI, FINALITAT
  A través del present document (en el qual segueix, la “política de privacitat”) es regula per la política de privacitat del portal d’Internet “opsenginyeria.net” i “opsconsultoria.net” (en avant, “portal”), que “OPSEnginyeria instal-lacions optimitzades, S.L.”, amb NIF B66776089, domiciliada a C/Santa Tecla, 19 (d’ara endavant, la “companyia”), suposa la desalienat dels usuaris d’Internet. A aquest sentit, l’empresa informa als usuaris del portal, en el compliment de l’art. 5O la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de la protecció de dades de Carécter personal (en endavant LOPD), TEA un fitxer amb dades personal dels usuaris que, lliure i volunt-riament, desitgin contribueix per un efectiu’accés alsting conuts o el préstec dels serveis que mitjan-ant la portal es posen a la teva disposició. La finalitat del fitxer és permetre un l’usuari accés al portal’continguts, adquirir les publicitades els béns ofertes a través de la mateix, i The deguda prestació de serveis al mateix (en particular, productes i serveis relateds amb l’enginyeria i la consultoria) incloent, per tant, qualsevol actuació o Gesté que resultés necessá per a la gestió i/o complert de la la lalació jurídic-contractual existent entre les parts. Finalment, és preten informar el usuaris de qualsevol aspecte, esdeveniment o trobada rellevant des del punt de vista comercial o que, si s’escau, pugui resultar d’apunts. Llevat que l’especificació s’estableixi el contrari, es consideraran necessari completes totes les dades requerides en els formularis. A cas de no subministrar totes les dades estimades com a necess. ries, l’empresa podr, depenent del cas, no procedim a la inscripció de l’usuari, o bé denegar l’accés als continguts o serveis del portal. L’usuari hauro d’omplir els formularis disposats amb dades veritables, exacte, completa i actualitzades, Ress danys i perjudicis que pogués causa itzades actual. Si és vosta Minor d’edat, és requereix que compti amb el consentimentvi dels seus pares o tutors d’és per a procedir a la inclusió de los set dades personals en les dades formularis del portal. Finalment, l’usuari o persona que representi pogués exercite en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel • lació, si escau, oposició d’acord amb la establerta la LOPD o la seva normativa de desenvolupament, directa comunicació Escrito a l’empresa, a l’adrea’a postal esmentada ementada com a seu social de l’empresa, en la qual s’acrediti la identitat de l’usuari
 2. CONSENTIMENT DE L’INTERESSAT
  L’enregistrament de les dades personals de la usuaris, mitjan-ant l’ús dels formularis electr-nics de opsenginyeria.net i/o opsconsultoria.net o, si s’escau, mitjan-ant la tramesa de correu electrònic’nic o missatges altra comunicació electránció a l’empresa, supposa el qualsevol Express del consentiment al remitent o tractament de les dades maneig en els mitjans de comunicació incloses, i indicats de l’enviament Via electrnica amb informació
 3. SEGURETAT L’EMPRESA
  Ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits i procura instal-lar altres mitjans i Poids mesures t’RCP de protecció addicionals. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que la Poids mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
 4. DEURE SECRET
  L’empresa està compromesa amb complir amb la deure de secret i de confidencialitat respecte a les dades personals continguts els fitxers amb dades personals sota la seva responsabilitat, d’acord amb la legislació que en cada moment sigui aplicable.
 5. INFORMACIÓ SOBRE COOKIES I TCNIQUES “SPAMMING” L’EMPRESA
  Pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i p’gines web del portal. Les cookies que es puguin utilitzar a la web del portal s’associen només amb el navegador d’un ordinador determinat (una usuari an-nim), no em proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. És possible que l’empresa reconegui el navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin resta per primera vegada, sentit que hagin de registrar en cada visita per accés a les esrees i serveis reservats’exclusivitat a ells. Les galetes utilitzades no poden portar els arxius cookie creats per altres providings. L’usuari TEA la possibilityto configuri el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies a seu disc dur. If us plau, consulti les instructi instruccions i manuals del navegador seu per ampliar aquesta informació. Per utilitzar del portal, no és necessari que l’Usuari permeti la instal cancel·lació de les cookies enviades per l’empresa, sentit perjudici que en aquest cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accessixi un servei que requereixi el registre ex. Les cookies que s’utilitzen en els llocs i p’gines web del portal poden ser serveis per l’empresa, en aquest cas se serveixen des dels diferents Serveres operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de l’Company (com per exemple, les cookies que s’empren per o la publicitat determinats continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certificats continguts en el temps, nom de vegades i forma predeterminats). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instaléció de cookies al seu disc dur, l’Usuari podrà explorar el seu disc dur seguint la manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haur a consultar la carpeta “C” o la unitat de disc corresponent/Windows/galetes o Windows/arxius temporals d’Internet) per conixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien cookies i per a procedi eprocedi Ren a seu esborrat. L’empresa tampoc utilitza t’cniques de “spamming” i només tractar’les dades que l’usuari transmeti mitjan’ant els formularis e’nics habilitats en aquest lloc web, missatges de correu electrònic’nic o tres comunicacions de tipus electr. En cas de voler comunicar qualsevol tipus de queixa o sospita en aquest sentit, l’usuari pot Direct-se a l’adreca de correu electrònic’nic info@opsenginyeria.net.
 6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT L’EMPRESA
  Està reservada a modificar la present política per adaptar-la a futurs novetats s legislatius o jurisprudencials, així com a PR’ctiques empresarials que li es aplicable, informant pr’viament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin. Amb aquesta finalitat, els recomanem que tots els vegada que accessixin el portal o qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall la present política de privacitat. En cas de dubte o controv-rsia parents un el nostra política de privacitat i de protecció de dades personals l’usuari pot posar-se en contacte amb nosaltres dirigint-se a l’adreca de correu electrònic’nic info@opsenginyeria.net.