Està força estesa la creença que aquest canvi “legalitza” les modificacions implementades en l’activitat, i que per tant en futures modificacions es parteix de la base de la modificació “legalitzada” a través del tràmit.

Aquesta afirmació no és totalment correcte, per aquest motiu ens hem animat a fer el present escrit. Amb ell tenim la intenció de fer notar la importància que te el tràmit per a donar compliment a les obligacions legals de al propietat, i a l’hora aclarir que aquest tràmit no modifica els paràmetres definidors de l’activitat concedits en la Llicència Ambiental o Llicència d’Activitats concedida.

Us animem a que si alguna cosa no queda prou clara, i ho considereu oportú, ens contacteu per tal d’aclarir aquells punts que no hàgim estat capaços d’explicar correctament.

La llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, classifica, en els seus annexes, les diferents activitats segons el previsible impacte que poden tenir sobre el medi ambient. Així doncs, en el moment de l’obtenció de la Llicència Ambiental una activitat industrial queda classificada en un d’aquests annexes: I.1, I.2A, I. 2B, II, o III.

Com tots sabem les empreses no són estàtiques, i la seva evolució acaba generant canvis en les seves estructures productives i de procés, que finalment, poden generar canvis en els paràmetres tècnics definidors del annex al que pertanyen. Quan es donen aquests canvis, és necessari notificar els mateixos a l’administració.

La llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, estableix que quan es dona un canvi substancial de l’activitat, cal tramitar una nova Llicència ambiental o Llicència d’activitats.

D’altre banda la definició de modificació substancial en la Llei és: “qualsevol modificació duta a terme en una activitat amb autorització ambiental o llicència ambiental que comporti repercussions perjudicials o importants per a les persones o pel medi ambient”.

Al no ser aquesta definició quantitativa, comportava criteris diferents per part dels tècnics responsables de definir si una modificació era substancial o no. Per aquest motiu la Subdirecció General d’Intervenció i Qualificació Ambiental va impulsar la redacció dels criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats.

Aquests criteris estan agrupats en tres apartats: Criteris general, Criteris en funció de l’impacte ambiental de la modificació projectada i Criteris específics per a tipologies concretes d’activitats.

Els criteris estan diferenciats amb els que són aplicables a les activitats incloses a l’annex I.1 de la Llei 20/2009, i els que són aplicables a totes les activitats (activitats compreses en els annexos I.2A, I. 2B, II)

Les activitats compreses en l’annex III de la Llei 20/2009, cal atendre al que fixa l’article 59.1.e de la pròpia llei, és a dir, caldrà comunicar la modificació a l’ajuntament competent.

Cal dir que les activitats de l’annex I.1 de la Llei 20/2009 inclouen també les activitats de l’Annex 1 del RD 815/2013 en virtut de a la transposició a l’estat Espanyol de la Directiva d’Emissions Industrials (Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre).

També s’ha de tenir en compte que

      Quan la modificació no modifica les emissions no es considera com a substancial.

      Quan la modificació implica increments puntuals i que no provenen directament del procés productiu, aquests increments no es tenen en compte en la valoració de si es superen els criteris de substancialitat.

      Si la modificació de l’activitat representa un canvi de l’annex en que es troba classificada, caldrà sol·licitar una nova Llicència Ambiental.

Un cop establerts aquests criteris, es pot quantificar si un canvi en una activitat industrial representa una modificació substancial o no substancial.

En el cas que esdevingui un canvi no substancial es pot redactar un projecte de modificació de l’activitat o modificació de la Llicència Ambiental per ser presentat a l’Ajuntament competent.

En aquest projecte cal justificar clarament que es compleixen els límits establerts en els criteris de substancialitat, a més, cal justificar que les modificacions establertes donen compliment a totes les normes i Lleis tècniques vigents en el moment en que es dona la modificació.

Un cop portada a terme la modificació projectada es pot presentar el projecte acompanyat de la certificació final d’activitat signats per tècnic competent a l’Ajuntament. Aquest validarà que els criteris establerts no representen una modificació substancial de l’activitat, així com el compliment normatiu del projectat.

Per a la propietat és important aquest tràmit per dos motius principals (entre d’altres)

      Li permet complir amb la seva obligació legal de notificar les modificacions implementades en la seva activitat.

     Quan correspongui realitzar la inspecció periòdica de l’activitat, aquesta sols es pot superar, si existeix la justificació tècnica que les modificacions implementades compleixen la normativa vigent en el moment de la implementació.

 Acumulació de tràmits de modificació no substancial en activitat industrial

És molt important notar que els criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats, s’han d’aplicar entre els paràmetres resultants després de la última modificació respecte els paràmetres autoritzats inicialment en la Llicència Mediambiental de l’activitat industrial.

Es pot donar el cas, en que davant un canvi en l’activitat, que per si mateix, genera una modificació no substancial de l’activitat; s’hagi de tramitar una nova Llicència Ambiental o Llicència d’activitat.

Això es dona perquè el tràmit de modificació no substancial en activitat industrial, notifica a l’administració els canvis implementats i permet l’actualització de la documentació tècnica de l’activitat, però no modifica la Llicència Ambiental o Llicència d’Activitat concedida.

Per tant quan els paràmetres resultants de la modificació projectada, comparats amb els paràmetres autoritzats inicialment en la Llicència Mediambiental de l’activitat industrial; superen els criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, es fa necessari iniciar un tràmit de sol·licitud de nova Llicència Ambiental o de modificació substancial de la Llicència Ambiental o Llicència d’activitats.

Quedem a la vostra disposició per aclarir aquells punts que considereu necessaris.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *